PRAVIDLÁ

Každý nový užívateľ je povinný tieto pravidlá rešpektovať a riadiť sa nimi po celú dobu hrania na serveri. V prípade nedodržania týchto pravidiel budete potrestaní podľa stanovených pravidiel op teamu o dĺžke banu. Na našom serveri rozhodne neplatí „Čo nie je zakázané, je povolené“. Riaďte sa pravidlami a v prípade, že si nie ste istí, pýtajte sa operátorov. Administrátor si vyhradzuje právo tieto pravidlá kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oboznámenia.


§1.0 Všeobecné pravidlá

§1.0.1 Registráciou na náš server potvrdzujete prečítanie a porozumenie pravidiel tohto serveru a zaväzujete sa ich dodržiavať.

§1.0.2 Neklamať adminom ani ostatným členom OP tímu.

§1.0.3 Reklama na serveroch je zakázaná v akejkoľvek podobe! Akákoľvek IP adresa okrem našej alebo akýkoľvek názov iného serveru sa trestá banom.

§1.0.4 Zákaz používania hackov, modov alebo cheatov, ktoré vás zvýhodňujú oproti ostatným hráčom! (žiaden xray, flyhack, speedhack, anti-afk hacky atď.)

§1.0.5 Zákaz krádeže a ničenia cudzieho majetku bez výslovného povolenia člena OP tímu alebo hráča, ktorému daná vec patrí (platí aj na majetok, ktorý nie je chránený!) (Pokiaľ ste uväznení v cudzej stavbe, tak môžete za účelom svojho oslobodenia dočasne poškodiť cudzí majetok, ale ihneď potom to opraviť do pôvodného stavu.)

§1.0.6 Zákaz napodobňovania nickov členov OP tímu a pokúšanie pripojiť sa na účet niekoho z operátorov.

§1.0.7 Zákaz využívania mobov (creepera atď.) k ničeniu cudzieho majetku alebo zabíjaniu iných hráčov.

§1.0.8 Zákaz využívania akýchkoľvek bugov. V prípade, že nejaký bug objavíte, ste povinní ho oznámiť členom OP tímu. 

§1.0.9 Hráč nesmie svojou hrou ohroziť výkon, či samotný chod serveru.

§1.0.10 Každý hráč je zodpovedný za svoj nick. (účet nikomu nedávajte – ani členom OP tímu! )

§1.0.11 Každý hráč je povinný nahlásiť, pokiaľ zistí, že iný hráč porušuje pravidlá serveru.

§1.0.12 Každý hráč ma právo požiadať o prieskum trestu (zníženie trestu, unban). Požiadavku treba písať prostredníctvom sociálnych sietí alebo cez Discord. Avšak len v prípade, keď je presvedčený, že trest mu bol udelený neprávom.

§1.0.13  Každý hráč má právo si podať sťažnosť na akéhokoľvek iného hráča alebo operátora. Zneužitie sťažnosti je prísne trestané!

§1.0.14 Správaj sa k ostatným slušne a nesťažuj sa na lagy, pády a reštarty serveru. (Hra je stále vo vývoji a vaše sťažnosti ničomu nepomôžu.)

§1.0.15 Tresty sa riadia internými pravidlami serveru, ktoré majú svoje rozmedzie nastavené tak, aby sa zohľadnili v treste akejkoľvek formy porušenia pravidiel.

§1.0.16 Každý hráč má zakázané spojlerovať inému hráčovi dej filmu, seriálu, hry a pod.

§1.0.17 Pamätajte, že hrať na serveri je výsadou – nie nárokom.

§1.1 Pravidlá Chatu

§1.1.0 Zákaz spamu. (Pod spamom sa rozumie opakovanie rovnakého textu, prípadne textu, v ktorom je drobná zmena oproti predchádzajúcemu. Za spam sa považuje aj akákoľvek téma, ktorá obťažuje ostatných hráčov!) 

§1.1.1 Zákaz opakovania rovnakých znakov idúcich po sebe.

§1.1.2 Chovajte sa slušne. Nenadávajte, neurážajte, neklamte druhým hráčom a vyvarujte sa neslušným slovám. (Za urážku sa považuje aj sarkazmus, ktorý druhá osoba nechápe a uráža ju.)

§1.1.3 Akýkoľvek prejav rasovej neznášanlivosti a náklonnosti k extrémistickym skupinám sa prísne trestá! Taktiež môžu byť sexuálne narážky alebo návrhy považované za sexuálne obťažovanie, ktoré sa rovnako prísne trestá! (Nezabúdajte, že na našom serveri hrávajú aj neplnoletí hráči a treba tomu prispôsobiť aj vaše vyjadrovanie.)

§1.1.4 Akékoľvek verbálne, či neverbálne chovanie v hre nesmie byť v rozpore so zákonmi Slovenskej alebo Českej republiky! (Na serveri platí aj zákon o slobode prejavu, no len do chvíle, kým váš prejav neporuší jedno z našich pravidiel Chatu.)

§1.1.5 Pre súkromnú konverzáciu využívajte príkazy „/msg nick text“ (odpovedať potom môžete len „/r text“) .

§1.2 Pravidlá pre stavanie/ťaženie

§1.2.1 Hráč je povinný si zamykať svoj majetok pomocou pluginu Blocklocker. Operátor v prípade, že truhlica alebo akákoľvek uzamykateľná vec nebola zabezpečená, nenahradzuje škodu, ale vinníka potrestá.

§1.2.2 Je zakázané kopať diery a stavať stĺpy o rozmere 1×1. Neplatí to však v prípade, že daná diera alebo stĺp má nejaké využitie (diera s rebríkom do bane atď.), avšak i tieto diery musíte viditeľne označiť.

§1.2.3 Zarovnávanie (flatovanie) mapy pre stavbu stavieb je zakázané. V prípade, že máte záujem o nejaký väčší projekt, je potrebné osloviť admina na serveri, aby vám takýto projekt schválil. Pokiaľ na serveri admin nie je, tak mu napíšte správu cez /mail send <nick>. Poprípade cez sociálne siete alebo Discord.

§1.2.4 Stromy rúbte vždy celé! Nenechávajte po sebe lietajúce koruny stromov.

§1.2.5 Je zakázané ničiť prírodu pre ťažbu akejkoľvek suroviny (hlina, kameň atď.) štýlom povrchových baní. Na ťažbu piesku a ílu využite naše bane na spawne.

§1.2.6 Je zakázané stavať nevkusné stavby bez nápadu z materiálov: dirt, cobblestone, sand a iné, na stavbu domu nevhodné materiály. Tieto stavby môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia zrušené bez náhrady. Toto pravidlo sa nevzťahuje na prvý úkryt v divočine a na vkusne prevedené stavby, ktoré si svojou povahou vyžadujú využitie niektorých z týchto materiálov.

§1.2.7 Je zakázané stavať nezmyselné stavby vo vzduchu, tzv. air stavby. Za air stavby sa považujú rôzne domy umiestnené vo vzduchu buď úplne bez kontaktu so zemou, alebo na úzkych pilieroch. Toto pravidlo sa netýka rôznych špeciálnych stavieb (lietadlo, balón, rozhľadňa…). Taktiež je zakázané stavať na vode (platia tie isté pravidlá ako pre air stavby). Toto pravidlo sa opäť netýka rôznych špeciálnych stavieb (loď, mólo…)

§1.2.8 V prírode je zakázané rozlievať vodu a lávu a vedome poškodzovať prírodu.

§1.2.9 Pokiaľ sa vám podarí vytvoriť vo vode víry, ihneď to po sebe opravte.

§1.2.10 Stavať môžete kdekoľvek, avšak bez súhlasu susedov nesmiete bližšie než 100 blokov od nich (za susedov sa považuje akákoľvek stavba iného hráča, projekt alebo mesto.) Stavanie je prísne zakázané v chránenej oblasti Mushroom ktorá je označená na mape.

§1.2.11 Stavba prekračujúca svojou veľkosťou alebo významom obvyklé sídlo (napr.: verejná trapka, dedina), musí byť odkonzultovaná s adminom servera.

§1.2.12 Každá stavba musí mať na ceduľke označeného majiteľa.

§1.2.13 Pokiaľ hráč nie je aktívny v hre viac ako 6 týždňov, OP má právo jeho stavby zmazať z mapy alebo darovať inému hráčovi (bez obsahu truhlíc, pecí …). Hráč má možnosť požiadať OP o výnimku z tohto pravidla. (Týka sa to len prípadov, kedy hráč nahlási, že do určitého dátumu bude opäť aktívny v hre. Pokiaľ sa tak nestane, podmienka sa ruší a stavby vrátane majetku OP zmaže.)

§1.2.14 Prísny zákaz stavať Iron Golem, Gold, Witch a Guardian farmy. Na servery sa nachádza od každej jedna. Poprípade môžete požiadať adminov o schválenie takejto stavby.

§1.2.15 Je prísne zakázané používať na zmenu spawnerov vajíčka mobov ako Ghast, Shulker, Elder Guardian, Villager. Použiť môžete len spawnovacie vajíčka zvierat a mobov, ktorí nemajú schopnosť lietať a teleportovať sa. Každý takto upravený spawner musí byť riadne zabezpečený!

§1.2.16 Na každé potrubie z hopperov vedené na serverije potrebné umiestniť jedno-slotový blok (pec, smoker, blast furnace..) Takto musí byť pokrytý každý jeden hopper, ktorý nie je určený na zber vecí, ale len na ich posielanie ďalej.

§1.2.17 Pri používaní RS obvodov sa snažte o čo najviac komplexnú stavbu. Na internete nájdete návody. Pri veľkej záťaži servera vám môže byť prikázané zredukovanie obvodov, alebo prípadné zničenie stavby/obvodu.

§1.3 Pravidlá Netheru a Endu

§1.3.1 Postavené brány do cudzích svetov musia umožniť aj iným hráčom než vám bezpečný priechod.

§1.3.2 Stavba vášho Nether portálu nesmie obmedziť funkčnosť susedného, už postaveného. (Pokiaľ neviete ako ho postaviť presne podľa súradníc, požiadajte OP o pomoc).

§1.3.3 Budujte portály len na miesta, kde nablízku žiaden nie je a skutočne ho potrebujete. Nezmyselné, neúčelové, či zle postavené portály budú zničené bez náhrady!

§1.3.4 Každý portál v Netheri, alebo cestu k nemu si označte ceduľkou. Komu patrí alebo kam vedie. Neoznačené portály budú zmazané.

§1.3.5 V Netheri rovnako ako v Ende je zákaz používať materiál z iného sveta. (V Netheri používajte veci len z Netheru, v Ende zas len z Endu.) Je zakázané použiť farebný íl z dôvodu narušovania hlavných ciest/metra. Ako detail môžete použiť len materiál z Netheru kvôli čistote Nether mapy. Sú dovolené iba sklá iných farieb než majú hlavné cesty/metro. Ak potrebujete použiť takýto materiál. Poraďte sa s adminom.

§1.3.6 XP-farmy nechávajte prístupné aj iným hráčom. Predovšetkým Blaze xp-farmy musia zostať prístupné všetkým hráčom.

§1.3.7 Zákaz ničenia pevností (Nether Fortress) a spawnerov v Netheri!

§1.3.8 V Ende je povolené ťažiť len Endstone. Čokoľvek stavať v Ende môžete len po dohode s OP serveru.

§1.3.9 Svoje portály stavajte maximálne do výšky 45, respektíve 46 (tzn. spodný blok vo výške 40, vrchný max. 45). Rozmery portálov v Netheri musia byť 4×5, maximálne 4×6 (šírka x výška). V Overworlde si môžte postaviť portál akýchkoľvek rozmerov.

§1.3.10 Cesty stavajte v jednotnej výške 40. Cesty od svojho portálu si napojte ak možno priamo na najbližšiu hlavnú cestu. Nevytvárajte zbytočné bludisko ciest, v záujme zachovania Netheru prehľadného po čo najdlhšiu dobu.

§1.3.11 Nestavajte v Netheri za bránami ciest portály! Keďže je táto oblasť pravidelne regenerovaná, všetky stavby pri obnove zmiznú. Táto „voľná oblasť“ slúži výhradne len pre ťažbu surovín.

§1.3.12 Glowstone, netherrack, netherite a pod. je povolené ťažiť kdekoľvek. Odporúčame však ťažiť za bránami hlavných ciest, keďže táto oblasť je pravidelne regenerovaná.

§1.3.13 V Ende je zakázané volné poletovanie draka, bez hráčskej kontroly. (Ak je drak spawnutý, musí byť zabitý)

§1.4 Pravidlá pre mestá a projekty

§1.4.1 Každý hráč má právo na založenie vlastného mesta alebo postavenie svojho projektu. Mestá a projekty ste povinní oznamiť adminom / moderátorom a dodržiavať tam písané pravidlá a doporučenia OP tímu. V prípade vzniku projektu bez jeho schválenia sa môže pristúpiť k zbúraniu bez náhrady materiálu!

§1.5 Ostatné pravidlá

§1.5.1 Operátor nie je povinný odpovedať na otázky, ktoré nie sú v jeho povinnostiach. Operátor je tu od toho, aby vám pomohol s príkazmi, dohliadol na dodržiavanie pravidiel, riešil krádeže, trestal hráčov atď. – všetko ostatné robí len z vlastnej dobrej vôle. Nerobte z nich príručnú Wikipediu.

§1.5.2 Je zakázané si vynucovať: zmenu herného času, materiál, iný rank, gamemode iný než survival a úpravy mapy.

§1.5.3 Zabíjať hráčov je povolené len v dohodnutom PVP súboji. Hráči sa musia taktiež dohodnúť, čo ďalej z vecami dropnutými z porazeného hráča.

§1.5.4 Je zakázané využívať mobov, tnt a pasce na zabíjanie hráčov alebo poškodzovanie ich majetkov.

§1.5.5 V prípade, že hráč chová neúmerne veľké množstvo zveri alebo NPC postáv, operátor môže hráča vyzvať k zníženiu počtu týchto mobov za účelom zachovania spravodlivého rozdelenia zveri a zabránenia nadmerného zaťažovania výkonu serveru. Limit je stanovený na 80 kusov zveri, avšak tento limit sa podľa uváženia operátora môže upraviť nahor aj nadol.

§1.5.6 Žiaden hráč nesmie na svojej XP/drop farme uschovávať viac než 25 kusov mobov. Trestá sa to zničením spawneru (tiež platí všetko z pravidla §1.5.4)

§1.5.7 Zákaz ničenia NPC Dedín, Strongholdov, podmorských pevností a iných vygenerovaných vecí na mape. Pokiaľ chcete osídliť NPC dedinu, tak platí povinnosť oznámiť to OP tímu, ktorí takéto projekty musia schváliť. (rovnako ako mestá).


Vyhradzujeme si právo zmeniť kedykoľvek pravidlá bez predošlého oznámenia. Preto si aspoň občas pozrite túto tému, či sa niečo neupravilo. Posledná úprava 13.5.2020