PRAVIDLÁ

Každý nový užívateľ je povinný tieto pravidlá rešpektovať a riadiť sa nimi po celú dobu hrania na serveri. V prípade nedodržania týchto pravidiel budete potrestaní podľa stanovených pravidiel op teamu o dĺžke banu. Na našom serveri rozhodne neplatí „Čo nie je zakázané, je povolené“. Riaďte sa pravidlami a v prípade, že si nie ste istí, pýtajte sa operátorov. Administrátor si vyhradzuje právo tieto pravidlá kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oboznámenia.


§1.0 Všeobecné pravidlá

§1.0.1 Registráciou na VanillaMine potvrdzujete prečítanie a porozumenie všetkých pravidiel a zaväzujete sa ich dodržiavať.

§1.0.2 Je zakázané akýmkoľvek spôsobom porušovať zákony Európskej únie, Slovenskej a Českej republiky.

§1.0.3 Reklama na serveroch je zakázaná v akejkoľvek podobe! 

§1.0.4 Zákaz používania hackov, modov alebo cheatov, ktoré vás zvýhodňujú oproti ostatným hráčom! (x-ray, flyhack, speedhack atď.)

§1.0.5 Zákaz využívania akýchkoľvek bugov. V prípad objavenia bugu, ste povinní ho oznámiť členom OP tímu.

§1.0.6 Zákaz využívania mobov k ničeniu cudzieho majetku alebo zabíjaniu iných hráčov. (creeper, wither boss atď.)

§1.0.7 Zákaz krádeže a ničenia cudzieho majetku bez výslovného povolenia člena OP tímu alebo hráča, ktorému daná vec patrí. (Pokiaľ ste uväznený v cudzej stavbe, tak môžete za účelom svojho oslobodenia dočasne poškodiť cudzí majetok, ktorý následne opravíte do pôvodného stavu)

§1.0.8 Zákaz napodobňovania nickov členov OP tímu, streamerov a youtuberov. 

§1.0.9 Zákaz akýmkoľvek spôsobom poškodzovať či úmyselne zosmiešňovať server. 

§1.0.10 Zákaz navádzať iných hráčov k porušovaniu pravidiel, použitia príkazov alebo klávesových skratiek, ktoré im nevedomky môžu uškodiť. 

§1.0.11 Hráč je povinný dodržiavať zásady slušného chovania. Zakázané je akékoľvek neslušné, vulgárne, rasisitické, úchilné či sexuálne a neetické chovanie.

§1.0.12 Hráč je povinný nahlásiť iného hráča, ktorý porušuje pravidlá serveru. 

§1.0.13 Hráč je povinný používať vhodný skin a nick, ktorý neobsahuje rasizmus a nemravnosti.

§1.0.14 Hráč je povinný používať rovnaký alebo veľmi podobný nick na našom discord servery.

§1.0.15 Hráč nesmie svojou hrou ohroziť výkon, či samotný chod servera.

§1.0.16 Každý hráč je zodpovedný za svoj nick. Dbá na dostatočnú bezpečnosť svojho účtu, nezdieľa prihlasovacie údaje (ani členom OP tímu!) a nedelí sa s ním s iným človekom. 

§1.0.17 Nikto nemá právo vyžadovať vaše prihlasovacie údaje. V prípade poskytnutia údajov tretej osobe alebo v prípade prelomenia vášho hesla nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody. 

§1.0.18 Každý hráč má právo požiadať o prieskum trestu (zníženie trestu, unban) prostredníctvom sociálnych sietí alebo discord serveru, v kanáli na to určenom.     

§1.0.19 Každý hráč má právo si podať sťažnosť na akéhokoľvek iného hráča alebo operátora. Zneužitie sťažnosti sa prísne trestá. 

§1.0.20 Každý hráč má právo požiadať o pomoc v prípade, ak sa problém vzťahuje k nášmu serveru. 

§1.0.21 Tresty sa riadia internými pravidlami serveru, ktoré majú svoje rozmedzenia nastavené tak, aby sa zohľadnil v treste akejkoľvek formy porušenia pravidiel.

§1.0.22 Pamätajte, že hrať na serveri je výsadou – nie nárokom.

§1.1 Pravidlá chatu

§1.1.1 Zákaz spamu (Pod spamom sa rozumie opakovanie rovnakého textu, prípadne textu, v ktorom je drobná zmena oproti predchádzajúcemu. Za spam sa považuje aj akákoľvek téma, ktorá obťažuje ostatných hráčov!

§1.1.2 Zákaz opakovania rovnakých znakov idúcich po sebe.

§1.1.3 Dodržiavajte zásady slušného chovania. Nenadávajte, neurážajte, neklamte, vyvarujte sa vulgárnym, rasistickým, úchylným či sexuálnym správam.

§1.1.4 Akýkoľvek prejav rasovej neznášanlivosti, náklonnosti k extrémistickým skupinám, sexuálnych narážok či návrhy považované za sexuálne obťažovanie sa prísne trestá! (Nezabúdajte! Na servery hrávajú aj neplnoletí hráči a preto tomu prispôsobte aj vaše vyjadrovanie.)

§1.1.5 Akékoľvek verbálne, či neverbálne chovanie v hre nesmie byť v rozpore so zákonmi Slovenskej alebo Českej republiky! (Na serveri platí aj zákon o slobode prejavu, no len do chvíle, kým váš prejav neporuší jedno z našich pravidiel Chatu.)

§1.1.6 Pre súkromnú konverzáciu využívajte príkazy „/msg nick text“ (odpovedať potom môžete len „/r text“) .

§1.2 Pravidlá pre stavanie/ťaženie

§1.2.1 Hráč je povinný si zamykať svoj majetok pomocou pluginu Blocklocker. Operátor v prípade, že truhlica alebo akákoľvek uzamykateľná vec nebola zabezpečená, nenahradzuje škodu, ale vinníka potrestá. Operátor nahradzuje škodu, ak truhlica nemôže byť uzamknutá! (obchody atď.) 

§1.2.2 Je zakázané kopať diery a stavať stĺpy o rozmere 1×1. Neplatí to však v prípade, že daná diera alebo stĺp má nejaké využitie (diera s rebríkom do bane atď.), avšak i tieto diery musíte viditeľne označiť.

§1.2.3 Zarovnávanie (flatovanie) mapy pre stavbu stavieb je zakázané. V prípade, že máte záujem o nejaký väčší projekt, je potrebné osloviť admina na serveri, aby vám takýto projekt schválil. Pokiaľ na serveri admin nie je, tak mu napíšte správu cez /mail send <nick>. Poprípade cez sociálne siete alebo Discord.

§1.2.4 Stromy rúbte vždy celé! Nenechávajte po sebe lietajúce koruny stromov.

§1.2.5 Je zakázané ničiť prírodu pre ťažbu akejkoľvek suroviny (hlina, kameň atď.) štýlom povrchových baní. Na ťažbu využívajte ťažiaci svet, ktorý nájdete na spawne. 

§1.2.6 Je zakázané stavať nevkusné stavby bez nápadu z materiálov: dirt, cobblestone, sand a iné, na stavbu domu nevhodné materiály. Tieto stavby môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia zrušené bez náhrady. Toto pravidlo sa nevzťahuje na prvý úkryt v divočine a na vkusne prevedené stavby, ktoré si svojou povahou vyžadujú využitie niektorých z týchto materiálov.

§1.2.7 Je zakázané stavať nezmyselné stavby vo vzduchu, tzv. air stavby. Za air stavby sa považujú rôzne domy umiestnené vo vzduchu buď úplne bez kontaktu so zemou, alebo na úzkych pilieroch. Toto pravidlo sa netýka rôznych špeciálnych stavieb (lietadlo, balón, rozhľadňa…). Taktiež je zakázané stavať na vode (platia tie isté pravidlá ako pre air stavby). Toto pravidlo sa opäť netýka rôznych špeciálnych stavieb (loď, mólo…)

§1.2.8 V prírode je zakázané rozlievať vodu a lávu a vedome poškodzovať prírodu.

§1.2.9 Pokiaľ sa vám podarí vytvoriť vo vode víry, ihneď to po sebe opravte.

§1.2.10 Stavať môžete kdekoľvek, avšak bez súhlasu susedov nesmiete bližšie než 100 blokov od nich (za susedov sa považuje akákoľvek stavba iného hráča, projekt alebo mesto.)

§1.2.11 Stavba prekračujúca svojou veľkosťou alebo významom obvyklé sídlo (verejná trapka, dedina atď.), musí byť odkonzultovaná s adminom servera.

§1.2.12 Každá stavba musí mať na ceduľke označeného majiteľa.

§1.2.13 Pokiaľ hráč nie je aktívny v hre viac ako 6 týždňov, OP má právo jeho stavby zmazať z mapy alebo darovať inému hráčovi (bez obsahu truhlíc, pecí …). Hráč má možnosť požiadať OP o výnimku z tohto pravidla. (Týka sa to len prípadov, kedy hráč nahlási, že do určitého dátumu bude opäť aktívny v hre. Pokiaľ sa tak nestane, podmienka sa ruší a stavby vrátane majetku OP zmaže.)

§1.2.14 Prísny zákaz stavať Gold, Witch, Raid a Guardian farmy. Na servery sa nachádza od každej jedna. Poprípade môžete požiadať adminov o schválenie takejto stavby.

§1.2.15 Je prísne zakázané používať na zmenu spawnerov vajíčka mobov ako Ghast, Shulker, Elder Guardian, Villager. Použiť môžete len spawnovacie vajíčka zvierat a mobov, ktorí nemajú schopnosť lietať a teleportovať sa. Každý takto upravený spawner musí byť riadne zabezpečený!

§1.2.16 Na každé potrubie z hopperov vedené na serveri je potrebné umiestniť composter (ANTI-LAG system). Takto musí byť pokrytý každý jeden hopper, ktorý nie je určený na zber vecí, ale len na ich posielanie ďalej. (..odporúča sa využívať „water-stream“ systém, ak neviete , čo to je opýtajte sa na serveri..)

§1.2.17 Pri používaní RS obvodov sa snažte o čo najviac komplexnú stavbu. Na internete nájdete návody. Pri veľkej záťaži servera vám môže byť prikázané zredukovanie obvodov, alebo prípadné zničenie stavby/obvodu.

§1.3 Pravidlá Netheru a Endu

§1.3.1 Postavené brány do cudzích svetov musia umožniť aj iným hráčom než vám bezpečný priechod.

§1.3.2 Stavba vášho Nether portálu nesmie obmedziť funkčnosť susedného, už postaveného. (Pokiaľ neviete ako ho postaviť presne podľa súradníc, požiadajte OP o pomoc alebo si pozrite tento návod: https://www.youtube.com/watch?v=oGv9151egfA).

§1.3.3 Budujte portály len na miesta, kde nablízku žiaden nie je a skutočne ho potrebujete. Nezmyselné, neúčelové, či zle postavené portály budú zničené bez náhrady!

§1.3.4 Každý portál v Netheri, alebo cestu k nemu si označte ceduľkou. Komu patrí alebo kam vedie. Neoznačené portály budú zmazané.

§1.3.5 V Netheri rovnako ako v Ende je zákaz používať materiál z iného sveta. (V Netheri používajte veci len z Netheru, v Ende zas len z Endu.) Ako detail môžete použiť len materiál z Netheru kvôli čistote Nether mapy. To isté platí aj pre End.

§1.3.5.1 Výnimka sa ukladá na schválené projekty a bloky potrebného využitia pre cestovanie alebo spawn-proof system. To znamená napríklad koberce, železnica, ľad a podobne, Povoľuje sa aj sklo. Pri farebných blokoch / itemoch sa môže používať len farba iná ako sú hlavné cesty metra, poprípade sa môže použiť aj farba metra, na ktorej je vstup ku vášmu portálu. („Bývam na žltej – nesmiem použiť modrú, zelenú a červenú..“)

§1.3.6 XP-farmy nechávajte prístupné aj iným hráčom. Predovšetkým Blaze xp-farmy musia zostať prístupné všetkým hráčom.

§1.3.7 Zákaz ničenia pevností (Nether Fortress) a spawnerov v Netheri!

§1.3.8 V Ende je povolené stavať len po dohode s A-teamom serveru.

§1.3.9 Zákaz ničenia hlavného ostrova v ende. Endstone ťažte v oblasti pravidelnej regenerácii. (neplatí pre obsidiánové piliere)

§1.3.10 Svoje portály stavajte maximálne do výšky 45, respektíve 46 (tzn. spodný blok vo výške 40, vrchný max. 45). Rozmery portálov v Netheri musia byť 4×5, maximálne 4×6 (šírka x výška). V Overworlde si môžte postaviť portál akýchkoľvek rozmerov.

§1.3.11 Cesty stavajte v jednotnej výške 40. Cesty od svojho portálu si napojte ak možno priamo na najbližšiu hlavnú cestu. Nevytvárajte zbytočné bludisko ciest, v záujme zachovania Netheru prehľadného po čo najdlhšiu dobu.

§1.3.12 Nestavajte v Netheri za bránami ciest portály! Keďže je táto oblasť pravidelne regenerovaná, všetky stavby pri obnove zmiznú. Táto „voľná oblasť“ slúži výhradne len pre ťažbu surovín.

§1.3.13 Glowstone, netherrack, netherite a pod. je povolené ťažiť kdekoľvek. Odporúčame však ťažiť za bránami hlavných ciest, keďže táto oblasť je pravidelne regenerovaná.

§1.3.14 V Ende je zakázané voľné poletovanie draka, bez hráčskej kontroly. (Ak je drak spawnutý, musí byť zabitý)

§1.4 Pravidlá pre mestá a projekty

§1.4.1 Každý hráč má právo na založenie vlastného mesta alebo postavenie svojho projektu. Mestá a projekty ste povinní oznámiť adminom / moderátorom a dodržiavať tam písané pravidlá a odporúčania OP tímu. V prípade vzniku projektu bez jeho schválenia sa môže pristúpiť k zbúraniu bez náhrady materiálu!

§1.5 Pravidlá pre obchody

§1.5.1 Každý hráč má právo obchodovať s iným hráčom na servery buď formou kontaktnou (z ruky do ruky) alebo nekontaktnou (vlastný obchod).

§1.5.2 Ceny niektorých položiek, ako elytra, netherit, diamant určuje banka na spawn ostrove. Predaj týchto položiek za cenu nižšiu ako je stanovená cena sa trestá zrušením obchodu. Ceny za všetky ostatné položky určuje hráč / ekonomika sama. 

§1.5.3 Opätovný predaj tovaru je zakázaný. To znamená, že kupujete predmety z iných obchodov, ktoré chcete predať vo vlastnom obchode. To je hranie s ekonomikou a nie minecraftu.

§1.5.4 Je zakázané kradnúť z otvorených shopových truhiel, ktoré fungujú na princípe, zoberiem tovar > vložím platidlo. 

§1.5.5 Každý hráč má právo založiť si vlastný obchod, obchodné centrum, pričom ceny prenájmu alebo parciel poskytované iným hráčom si určuje sám. 

§1.5.6 Každý hráč musí poskytnúť možnosť výhry, ak provozuje akýkoľvek typ “hazardu”.

§1.5.7 Každý hráč musí uviesť všetky výhry, ktoré je možné vyhrať, ak provozuje akýkoľvek typ “hazardu”. 

§1.6 Ostatné pravidlá

§1.6.1 Operátor nie je povinný odpovedať na otázky, ktoré nie sú v jeho povinnostiach. Operátor je tu od toho, aby vám pomohol s príkazmi, dohliadol na dodržiavanie pravidiel, riešil krádeže, trestal hráčov atď. – všetko ostatné robí len z vlastnej dobrej vôle. Nerobte z nich príručnú Wikipediu.

§1.6.2 Je zakázané si vynucovať: zmenu herného času, materiál, iný rank, gamemode iný než survival a úpravy mapy.

§1.6.3 Zabíjať hráčov je povolené len v dohodnutom PVP súboji. Hráči sa musia taktiež dohodnúť, čo ďalej z vecami dropnutými z porazeného hráča.

§1.6.4 Je zakázané využívať mobov, tnt a pasce na zabíjanie hráčov alebo poškodzovanie ich majetkov.

§1.6.5 V prípade, že hráč chová neúmerne veľké množstvo zveri alebo NPC postáv, operátor môže hráča vyzvať k zníženiu počtu týchto mobov za účelom zachovania spravodlivého rozdelenia zveri a zabránenia nadmerného zaťažovania výkonu serveru. Limit je stanovený na 80 kusov zveri, avšak tento limit sa podľa uváženia operátora môže upraviť nahor aj nadol.

§1.6.6 Žiaden hráč nesmie na svojej XP/drop farme uschovávať viac než 25 kusov mobov. Trestá sa to zničením spawneru (tiež platí všetko z pravidla §1.6.4)

§1.6.7 Zákaz ničenia NPC Dedín, Strongholdov, podmorských pevností a iných vygenerovaných vecí na mape. Pokiaľ chcete osídliť NPC dedinu, tak platí povinnosť oznámiť to OP tímu, ktorí takéto projekty musia schváliť. (rovnako ako mestá).

 


Vyhradzujeme si právo zmeniť kedykoľvek pravidlá bez predošlého oznámenia. Preto si aspoň občas pozrite túto tému, či sa niečo neupravilo. Posledná úprava 9.8.2021