§1.0 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

§1.0.1 Registrací na VanillaMINE potvrzujete přečtení a porozumění všech pravidel a zavazujete se je dodržovat.

§1.0.2 Je zakázané jakýmkoliv způsobem porušovat zákony Evropské unie, Slovenské a České republiky.

§1.0.3 Reklama na serveru je zakázaná v jakékoliv podobě.

§1.0.4 Zákaz používání hacků, modů a nebo cheatů, které tě zvýhodní oproti ostatním hráčům. (x-ray, flyhack, speedhack atd.)

§1.0.5 Zákaz používání jakýchkoliv bugů. V případě objevení bugu jste povinní ho oznámit adminům.

§1.0.6 Zákaz využívání mobů k ničení cizích majetků a nebo zabíjení jiných hráčů. (creeper, wither boss atd.)

§1.0.7 Zákaz krádeže a ničení cizího majetku bez výslovného povolení člena adminů, nebo hráče, kterému daná věc patří.

§1.0.8 Zákaz napodobování nicků členů A-Teamu, streamerů a youtuberů.

§1.0.9 Zákaz jakýmkoli způsobem poškozovat či úmyslně zesměšňovat server.

§1.0.10 Zákaz navádět jiné hráče k porušování pravidel, použití příkazů nebo klávesových zkratek, které jim nevědomky mohou uškodit.

§1.0.11 Hráč je povinen dodržovat zásady slušného chování. Zakázáno je jakékoli neslušné, vulgární, rasisitické, úchylné či sexuální a neetické chování.

§1.0.12 Hráč je povinen nahlásit jiného hráče, který porušuje pravidla serveru.

§1.0.13 Hráč je povinen používat vhodný skin a nick, který neobsahuje rasismus a nemravnosti.

§1.0.14 Hráč je povinen používat stejný nebo velmi podobný nick na našem discord serveru.

§1.0.15 Hráč nesmí svou hrou ohrozit výkon či samotný chod serveru.

§1.0.16 Každý hráč je zodpovědný za svůj nick. Dbá na dostatečnou bezpečnost svého účtu, nesdílí přihlašovací údaje a nedělí se s ním s jiným člověkem.

§1.0.17 Nikdo nemá právo vyžadovat vaše přihlašovací údaje. V případě poskytnutí údajů třetí osobě nebo v případě prolomení vašeho hesla neneseme žádnou zodpovědnost za případné škody.

§1.0.18 Každý hráč má právo požádat o průzkum trestu (snížení trestu, unban) prostřednictvím discord serveru, v kanálu k tomu určeném.

§1.0.19 Každý hráč má právo si podat stížnost na jakéhokoli jiného hráče nebo člena A-Teamu. Zneužití stížnosti se přísně trestá.

§1.0.20 Každý hráč má právo požádat o pomoc v případě, že se problém vztahuje k našemu serveru.

§1.0.21 Tresty se řídí interními pravidly serveru, která mají svá rozmezí nastavena tak, aby se zohlednily v trestu jakékoli formy porušení pravidel.

§1.0.22 Pamatujte, že hrát na serveru je výsadou – ne nárokem.

§1.1 PRAVIDLA CHATU

§1.1.1 Zákaz spamu (Pod spamem se rozumí opakování stejného textu, případně textu, ve kterém je drobná změna oproti předchozímu. Za spam se považuje i jakékoli téma, které obtěžuje ostatní hráče!)

§1.1.2 Zákaz opakování stejných znaků jdoucích po sobě.

§1.1.3 Dodržujte zásady slušného chování. Nenadávejte, neurážejte, nelžete, vyvarujte se vulgárním, rasistickým, úchylným či sexuálním zprávám.

§1.1.4 Jakýkoli projev rasové nesnášenlivosti, náklonnosti k extremistickým skupinám, sexuálních narážek či návrhy považované za sexuální obtěžování se přísně trestá! (Nezapomínejte! Na serveru hrávají i nezletilí hráči a proto tomu přizpůsobte i vaše vyjadřování.)

§1.1.5 Jakékoliv verbální či neverbální chování ve hře nesmí být v rozporu se zákony Slovenské nebo České republiky! (Na serveru platí i zákon o svobodě projevu, ale jen do chvíle, než váš projev neporuší jedno z našich pravidel Chatu.)

§1.1.6 Pro soukromou konverzaci využívejte příkazy „/msg nick text“ (odpovídat pak můžete jen „/r text“).

§1.2 PRAVIDLA PRO STAVĚNÍ / TĚŽENÍ

§1.2.1 Hráč je povinen si zamykat svůj majetek pomocí pluginu Blocklocker. A-Team v případě, že truhla nebo jakákoliv uzamykatelná věc nebyla zajištěna, nenahrazuje škodu, ale viníka potrestá. A-Team nahrazuje škodu, pokud truhla nemůže být uzamčena! (obchody atd.)

§1.2.2 Je zakázáno kopat díry a stavět sloupy o rozměru 1×1. Neplatí to však v případě, že daná díra nebo sloup má nějaké využití (díra s žebříkem do dolu atd.), ovšem i tyto díry musíte viditelně označit.

§1.2.3 Zarovnávání (flatování) mapy pro stavbu staveb je zakázáno. V případě, že máte zájem o nějaký větší projekt, je třeba oslovit admina na serveru, aby vám takový projekt schválil. Pokud na serveru admin není, tak mu napište zprávu přes Discord.

§1.2.4 Stromy kácejte vždy celé! Nenechávejte po sobě létající koruny stromů.

§1.2.5 Je zakázáno ničit přírodu pro těžbu jakékoli suroviny (hlína, kámen atd.) stylem povrchových dolů. K těžbě využívejte těžící svět, který najdete na spawně.

§1.2.6 Je zakázáno stavět nevkusné stavby bez nápadu z materiálů: dirt, cobblestone, sand a jiné, pro stavbu domu nevhodné materiály. Tyto stavby mohou být bez předchozího upozornění zrušeny bez náhrady. Toto pravidlo se nevztahuje na první úkryt ve světě a na vkusně provedené stavby, které svojí povahou vyžadují využití některých z těchto materiálů.

§1.2.7 Je zakázáno stavět nesmyslné stavby ve vzduchu tzn. air stavby. Za air stavby se považují různé domy umístěné ve vzduchu buď zcela bez kontaktu se zemí, nebo na úzkých pilířích. Toto pravidlo se netýká různých speciálních staveb (letadlo, balón, rozhledna…). Také je zakázáno stavět na vodě (platí stejná pravidla jako pro air stavby). Toto pravidlo se opět netýká různých speciálních staveb (loď, molo…)

§1.2.8 V přírodě je zakázáno rozlévat vodu a lávu a vědomě poškozovat přírodu.

§1.2.9 Pokud se vám podaří vytvořit ve vodě víry, ihned to po sobě opravte.

§1.2.10 Stavět můžete kdekoli, avšak bez souhlasu sousedů nesmíte blíže než 100 bloků od nich (za sousedy se považuje jakákoli stavba jiného hráče, projekt, nebo město.)

§1.2.11 Stavba překračující svou velikostí nebo významem obvyklé sídlo (veřejná trapka, vesnice atd.), musí být odkonzultována s adminy serveru.

§1.2.12 Každá stavba musí mít na cedulce označeného majitele.

§1.2.13 Pokud hráč není aktivní ve hře více než 6 týdnů, admini mají právo jeho stavby smazat z mapy nebo darovat jinému hráči (bez obsahu truhel, pecí …). Hráč má možnost požádat A-Team o výjimku z tohoto pravidla. (Týká se to jen případů, kdy hráč nahlásí, že do určitého data bude opět aktivní ve hře. Pokud se tak nestane, podmínka se ruší a stavby včetně majetku admin smaže.)

§1.2.14 Přísný zákaz stavět Gold, Witch, Raid a Guardian farmy. Na serveru se nachází od každé jedna. Popřípadě můžete požádat adminy o schválení takové stavby.

§1.2.15 Na každé potrubí z hopperů vedené na serveru je třeba umístit composter (ANTI-LAG system). Takto musí být pokryt každý jeden hopper, který není určen ke sběru věcí, ale pouze k jejich posílání dále. (..doporučuje se využívat „water-stream“ systém)

§1.2.16 Při používání RS obvodů se snažte o co nejméně komplexní stavbu. Na internetu naleznete návody. Při velké zátěži serveru vám může být přikázáno zredukování obvodů nebo případné zničení stavby/obvodu.

§1.2.17 Hráč je povinen po tom, co svoje vesničany zlevní a uzavře do trading hall, ho pojmenovat nametagem "Villager", aby snížil lagy na serveru.

§1.3 PRAVIDLA NETHERU A ENDU

§1.3.1 Postavené portály do cizích světů musí umožnit i jiným hráčům než vám bezpečný průchod.

§1.3.2 Stavba vašeho Nether portálu nesmí omezit funkčnost sousedního, již postaveného. (Pokud nevíte jak ho postavit přesně podle souřadnic, požádejte A-Team o pomoc.)

§1.3.3 Budujte portály jen na místa, kde nablízku žádný není a skutečně jej potřebujete. Nesmyslné, neúčelové či špatně postavené portály budou zničeny bez náhrady!

§1.3.4 Každý portál v Netheru, nebo cestu k němu si označte cedulkou (Komu patří nebo kam vede). Neoznačené portály budou smazány.

§1.3.5 V Netheru stejně jako v Endu je zákaz používat materiál z jiného světa. Výjimka se vztahuje na schválené projekty potřebné pro cestování nebo spawn-proof systém.

§1.3.6 XP-farmy nechávejte přístupné i jiným hráčům.

§1.3.7 Zákaz ničení pevností (Nether Fortress) a spawnerů v Netheru!

§1.3.8 V Endu je povoleno stavět jen po dohodě s adminy serveru.

§1.3.9 Zákaz ničení hlavního ostrova v endě. Endstone těžte v oblasti pravidelné regeneraci. (neplatí pro obsidiánové pilíře)

§1.3.10 Své portály stavte maximálně do výšky 45 (tzn. spodní blok ve výšce 40, vrchní max. 45). Rozměry portálů v Netheru musí být 4×5, maximálně 4×6 (šířka x výška). V Overworldu si můžete postavit portál jakýchkoli rozměrů.

§1.3.11 Cesty stavte v jednotné výšce 40. Cesty od svého portálu si napojte pokud možno přímo na nejbližší hlavní cestu. Nevytvářejte zbytečné bludiště cest, v zájmu zachování Netheru přehledného po co nejdelší dobu.

§1.3.12 Nestavte v Netheru za hranicemi hlavních cest portály! (fialová linie). Oblast za zelenou linií je pravidelně regenerována, všechny stavby při obnově zmizí. Tato „volná oblast“ slouží výhradně jen pro těžbu surovin.

§1.3.13 Glowstone, netherrack, netherite a pod. je povoleno těžit kdekoli. Doporučujeme však těžit za hranicemi hlavních cest, jelikož tato oblast je pravidelně regenerována.

§1.3.14 V Endu je zakázáno volné poletování draka, bez hráčské kontroly. (Pokud je drak spawnutý, musí být zabit)

§1.3.15 Zákaz braní lávy ve vnitřní části Netheru. Povoluje se pouze ve vnější části, která se pravidelně resetuje.

§1.4 PRAVIDLA PRO MĚSTA A PROJEKTY

§1.4.1 Každý hráč má právo na založení vlastního města nebo postavení svého projektu. Města a projekty jste povinni oznámit adminům a dodržovat tam psaná pravidla a doporučení A-teamu. V případě vzniku projektu bez jeho schválení se může přistoupit ke zbourání bez náhrady materiálu!

§1.5 PRAVIDLA PRO OBCHODY

§1.5.1 Každý hráč má právo obchodovat s jiným hráčem na serveru buď formou kontaktní (z ruky do ruky) nebo nekontaktní (vlastní obchod).

§1.5.2 Ceny některých položek, jako elytra, netherit, mending atd. neprodávejte za málo diamantů. Prodej těchto položek za cenu nižší tak narušuje hodnotu cennosti a trestá se zrušením obchodu. Ceny za všechny ostatní položky určuje hráč/ekonomika sama.

§1.5.3 Přeprodej zboží je zakázán. To znamená, že kupujete předměty z jiných obchodů, které chcete prodat ve vlastním obchodě. To je hraní s ekonomikou a ne Minecraftu.

§1.5.4 Je zakázáno krást z otevřených shopových truhel, které fungují na principu - vezmu zboží > vložím platidlo.

§1.5.5 Každý hráč má právo založit si vlastní obchod, obchodní centrum, přičemž ceny pronájmu nebo parcel poskytované jiným hráčem si určuje sám.

§1.5.6 Každý hráč musí poskytnout možnost výhry, provozuje-li jakýkoli typ "hazardu".

§1.5.7 Každý hráč musí uvést všechny výhry, které lze vyhrát, provozuje-li jakýkoli typ "hazardu".

§1.6 OSTATNÍ PRAVIDLA

§1.6.1 A-Team není povinen odpovídat na otázky, které nejsou v jeho povinnostech. A-Team je zde od toho, aby vám pomohl s příkazy, dohlédl na dodržování pravidel, řešil krádeže, trestal hráče atp. – všechno ostatní dělá jen z vlastní dobré vůle. Nedělejte z nich příruční Wikipedii.

§1.6.2 Je zakázáno vynucovat: změnu herního času, materiál, jiný rank, gamemode jiný než survival a úpravy mapy.

§1.6.3 Zabíjet hráče je povoleno jen v dohodnutém PVP souboji. Hráči se musí také dohodnout, co dále s věcmi dropnutými z poraženého hráče.

§1.6.4 Je zakázáno využívat moby, tnt a pasti k zabíjení hráčů nebo poškozování jejich majetků.

§1.6.5 V případě, že hráč chová neúměrně velké množství zvířat nebo villagerů, A-Team může hráče vyzvat ke snížení počtu těchto mobů za účelem zachování spravedlivého rozdělení zvířat a zabránění nadměrného zatěžování výkonu serveru.

§1.6.6 Zákaz ničení Vesnic, Strongholdů, podmořských pevností a jiných vygenerovaných věcí na mapě. Pokud chcete osídlit vesnici, tak platí povinnost oznámit to adminům, kteří takové projekty musí schválit. (stejně jako města).

§1.7 PRAVIDLA PRO SCORA

§1.7.1 Scor je povinen neničit historické památky a ctít krásy osmého divu světa.

COPYRIGHT © 2023 VanillaMINE. Všechna práva vyhrazena.

Created by: Jakub Hejl